honlaptérkép  ]   [  kapcsolat  ]


 


  

Kiskutasi Szent Márton Közalapítvány
Dr. Keifer ferenc
KuratóriumKiskutasi Szent Márton Közalapítvány
8911 Kiskutas, Fő utca 63.

Adószám: 18965375-1-20
Bankszámlaszám: OTP - 11749008-20169019

A Kiskutasi Szent Márton Közalapítvány KuratóriumÁNAK ELNÖKE:
Dr. Kiefer Ferenc

 

KISKUTASI SZENT MÁRTON KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kiskutas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: alapító) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G §-ában szabályos felhatalmazás alapján közfeladat ellátása, folyamatos biztosításának céljából határozatlan időtartamra - 25/2002. (VII. 31.) és a 38/2002. (IX. 13.) számú határozatával, 100. 000, - Ft készpénzes fizetéssel alapító vagyon biztosításával létrehozza a

 

KISKUTASI SZENT MÁRTON KÖZALAPÍTVÁNY - t

 

I.

 

 1. A Közalapítvány neve:    Kiskutasi Szent Márton Közalapítvány
 1. A Közalapítvány székhelye:      8911, Kiskutas, Fő utca 63.

 

 1. Alapítás éve:                           2002.

 

 1. A szervezet működési területe: KISKUTAS község közigazgatási

                                                           területe
(Zala Megye, Nyugat-Dunántúli Régió, Magyarország)

 1. A Közalapítvány jogi személy

 

 1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Közalapítvány a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

 

 1. A Közalapítvány közhasznúsági besorolása: közhasznú
 1. A Közalapítvány jellege: nyitott - a Közalapítványhoz bárki (természetes és jogi személy) csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait. Amennyiben a csatlakozó feltételeket köt ki, a kuratórium dönt a csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról.

 

II.

A Közalapítvány célja és feladatai

 1. Cél: Kiskutas község fejlődésének segítése, hagyományok őrzése, ápolása, a lakosság létszámcsökkenésének megállítása.

 

 1. A Közalapítvány célja megvalósítása érdekében kifejti az alábbi tevékenységeket:
 1. épített és természetes környezetvédelem
 2. kulturális örökség megóvása
 3. műemlékvédelem
 4. kulturális tevékenység (sport és egyéb rendezvényeket, szórakoztató alkalmakat, konferenciákat, tanácskozásokat szervez)
 5. sport - munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével
 6. kiadványokat, képeslapokat, CD-ket, egyéb sokszorosítványok kiadását szervezi
 7. gyermekrendezvényeket szervez
 8. nemzetközi kapcsolatokat ápol a Kiskutasi Asszonykóruson keresztül
 9. egészségmegőrző programokat szervez
 10. pályázaton nyert számítógépen informatikai betanulást szervez

 

 1. Vállalkozási tevékenységeket folytathat, vagy vállalkozásban részt vehet, alapvető közhasznú céljai és feladatai minél hatékonyabb é magasabb színvonalú ellátása érdekében. Vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira a nonprofit működés alapelvei szerint és az eredmény nem osztható fel.
 1. Szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből bárki részesülhet, a szolgáltatások fajtái szerint a kuratórium által esetenként meghatározott módon.

 

III.

A Közalapítvány szervezete

 1. A Kuratórium: a Kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel.

 

  1. A Közalapítvány működését 5 tagú kuratórium irányítja. A tisztségviselésre felkért személy köteles az Alapítót előzetesen tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Megbízásuk 4 évre szól, de meghosszabbítható.

A Kuratórium elnöke:  Dr. Kiefer Ferenc (1016. Budapest, Bérc u.7.)

A Kuratórium tagjai:
Gecseg Csabáné                          (8911. Kiskutas, Fő u. 66.)
Hausmann László                          (8911. Kiskutas, Kálócfapuszta u. 12.)
Nagyné Dr. Tóth Margit                (8911. Kiskutas, Fő u. 1/A)
Simon Tímea                                (8911. Kiskutas, Fő u. 57.)

  1. A Kuratórium saját tagjaiból az első ülésen titkárt választ.

 

  1. A Kuratórium félévente, illetve szükség szerint ülésezik. Dönt a támogatandó tevékenységekről és a támogatás mikéntjéről illetve mértékéről. Megalkotja és elfogadja a Közalapítvány éves munka- és költségvetési tervét, a beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést. Évente beszámol az Alapítónak a Közalapítvány pénzügyi és tartalmi teljesítéséről.

 

  1. A Kuratórium ülését az Elnök hívja össze írásban - de rövid úton is - a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 10 nappal az ülés előtt. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt a Kuratórium egyszerű szavazással fogadja el. A kuratóriumi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet, tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a Kuratórium a külön meghívottak számára megszavazhatja. A ülés nyilvánossága érdekében a kuratóriumi ülésről szóló tájékoztatást bejegyzett sajtótermékben közzé kell tenni.
  1. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

  1. A Kuratórium ülésén belső törvényességi felügyeletként részt vesz a felügyelő bizottság delegált tagja.
  1. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. Az Elnök képviseleti jogának akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazással átruházhatja bármely kuratóriumi tagra.

 

  1. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre két kuratóriumi tag együttesen jogosult, az aláírási címpéldánynak megfelelően.
  1. A Kuratórium elnökét az Alapító kér fel.

 

  1. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melyet a Kuratórium elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető lát el aláírással.
  1. A Kuratórium, első ülésén megválasztja a Kuratórium titkárát és a jegyzőkönyvvezetőt.

 

  1. A Kuratórium titkára a határozatokról nyilvántartást vezet külön könyvben, ezért a Kuratórium titkára felelős.
 1. Felügyelő Bizottság:

 

  1. A Kuratórium gazdasági munkáját, működése törvényességét 3 tagú Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel, akiket az Alapító kér fel.

Tagjai:
Horváth Tamás                        (8911. Kiskutas, Fő u. 1/G.)
Pölcz Istvánné                         (8911. Kiskutas, Fő u. 7.)
Szépligeti Ferenc                     (8911. Kiskutas, Fő u. 32.)

  1. A Felügyelő Bizottság első ülésén megválasztja tagjai közül az elnököt.

 

  1. A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévente egyszer, írásban - rövid úton is - a napirendi javaslat jelzésével az ülés előtt legalább 10 nappal. Az ülés határozatképes, ha azon a testület több, mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

 

  1. A Felügyelő Bizottság a Kuratóriumtól jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
  1. A Felügyelő Bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz a Kuratórium ülésein.

 

  1. A Közalapítvány működési-, szakmai-, gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, és erről tájékoztatja a Kuratóriumot. A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a Kuratóriumot. Amennyiben észrevételei alapján a Kuratórium nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság az Alapítóhoz fordulhat. Rendkívül indokolt jogszabályba rögzített esetben felhívására az Elnöknek rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény vagy alapszabálysértést tapasztal és észrevételei nyomán sem a Kuratórium, sem az Alapító részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia.
  1. A Felügyelő Bizottság a munkájába szükség esetén külső szakértőt is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak a Kuratórium előzetes jóváhagyásával teheti meg.

 

 1. Testületi határozathozatal:

3.1.  A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet vezetni.

3. 2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell különösen:
- a megjelent szavazóképes tagok számát, nevét
- a határozatképességet
- a véglegesített napirendet
- a hozott határozatok szószerinti közlését, beleértve a hatályukat is
- a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét

3.  3.  A jegyzőkönyveket hitelesítik:
- a kuratóriumi jegyzőkönyvet az Elnök és a Jegyzőkönyvvezető
- F. B. jegyzőkönyvet, pedig az Elnök és a Jegyzőkönyvvezető

3.   4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely     
tartalmazza:
- határozat véglegesített szövegét
- a határozathozatal időpontját
- annak érvényességi körét, hatályát
- döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét

3. 5. A testületek döntéseit az azt követő 15 napon belül írásban közölni kell az
érintettekkel.

 

 1. Összeférhetetlenségi szabályok:

4. 1.  A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, valamint az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4. 2. Nem lehet a Kuratórium elnöke, vagy tagja az a személy, aki:
- közalapítvánnyal megbízásán kívüli más tevékenységére irányuló munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója
- két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg
- a közalapítvány cél szerint juttatásaiból részesül (kivéve: 4. 1. pontban foglaltak), illetve hozzátartozója
- az Alapító vagy annak hozzátartozója

4. 3. Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:
- az Elnök és a kuratóriumi tag, illetve ezek hozzátartozója
- az a személy, aki a közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenységére irányuló munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója
- az a személy, aki a közalapítvány cél szerint juttatásaiból részesül (kivéve: 4. 1. pontban foglaltak), illetve hozzátartozója
- két évre visszamenőleg olyan szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg
- az Alapító vagy annak hozzátartozója

IV.

A Közalapítvány gazdálkodása

1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:

 1. közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel
 2. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel
 3. a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele
 4. alapítói tőke
 5. a vállalkozási jövedelem
 6. adomány, támogatás, pályázati bevétel
 7. egyéb bevételek

 

     2.  A vagyont pénz-, és egyéb eszközök ingó-és ingatlan vagyontárgyak képezik.

3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.

4. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem a Közalapítvány céljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

5. A Közalapítvány éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozásból származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

6. A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg fogadja el a közhasznúsági jelentést, amelynek részei:
- számviteli beszámoló
- költségvetési támogatás felhasználása
- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- cél szerinti juttatások kimutatása
- a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
- a kuratóriumi tagoknak nyújtott juttatások értéke, összege
- közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló

A beszámolót és közhasznúsági jelentést a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság véleményezése birtokában egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

7. A Közalapítvány pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásaiért vagyona mértékéig felel.

8. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt azzal, a megszorítással, hogy a pénzbeni támogatók esetében az alapítói tőke 30 %- ának mindenkor folyamatosan jelen kell lennie a Közalapítvány számláján.

9. A Közalapítvány megszűnése esetén a vagyon visszaszáll az Alapítóra, amely köteles azt a Közalapítvány céljával megegyező célra fordítani.

V.

A Közalapítvány működésének nyilvánossága

 1. A Közalapítvány a kuratóriumi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal bejegyzett sajtótermék útján az ülésről tájékoztatást jelentet meg.

 

 1. A Közalapítvány alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb éves adatait ezek között az éves beszámoló legfontosabb adatait a kuratóriumi jóváhagyás után 30 napon belül a Zalai Hírlapban megjelenteti.

 

 1. A Közalapítvány a szolgáltatásairól évente szolgáltatási jegyzéket jelentet meg, amely, tartalmazza a szolgáltatás fajtáját, igénybevételi feltételeit. A szolgáltatási jegyzéket egyrészt vagy postai úton juttatja el az által szolgált partneri körhöz, vagy egyéb módon szóróanyagként összejöveteleken, alkalmakon, eseményeken terjeszti azt.
 1. A Közalapítvány irataiba szabadon betekinthet az Alapító, a szponzor, és a Közalapítvány által támogatott szervezet a kuratórium elnökének engedélyével előzetes egyeztetés alapján.

 

 1. A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

 

 

VI.

Záró rendelkezések

 1. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK. illetőleg az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 1. A Közalapítvány bírósági bejegyzéssel jön létre.

 

Kiskutas, 2006. november 17.

 

                 Halász Gábor
Kiskutas Önkormányzat Polgármestere
Alapító

Térfigyelő
A Kálócfapusztai Szűz Mária Neve Kápolna
tovább »
Kálócfapuszta kápolna
GALÉRIÁINK tovább »»
LAPOZGATÓ tovább »»
Együttműködő partnerek:
Helikon rádió
Zalai Hírlap
V. kerület
Nagykutas
eMagyarország
Festetics Kastélyszálló Szeleste
<
© 2008-2014. kiskutas.hu! Minden jog fenntartva! Webmester: Geszta